Time for spring – sunrise Utah

Utah sunrise

Utah sunrise